Yabancı doktor çalışma izni sayfamız  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre 05.01.2021 tarihinde güncellenmiştir. Uzmanlık ve ustalık gerektiren meslekler kapsamında yabancı doktorların maaşları asgari ücretin 3 katı 20,002.50 x 3 = 60.007,50 TL olmuştur. (Ücret 2024 yılı Ocak ayı için açıklanan asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmıştır.)

Yabancı Uyruklu Doktorlara Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Özel sağlık kuruluşlarının yabancı uyruklu doktor çalıştırması için öncelikli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nden ön izin belgesi alması gerekmektedir.

Önceki dönemlerde yabancılara yasak olan meslekler dahilinde bulunan doktorluk mesleği ülkemizde serbest hale getirilmiştir. Şirketler için istenilen evrakların haricinde ekstra olarak Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi, yabancı doktorun diplomasının YÖK denkliği ve Türkçe dil sınavından en az B geçer not aldığını gösterir belge ile yabancı doktor çalışma izni için başvuruda bulunulabilir.

Ön izin belgesi bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğünden alınır.

Yabancı Doktor Ön İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar:

Yabancı doktor Türkiye’den mezun ise;

 • Mes’ul müdür dilekçesi (ön izin belgesinin talep edildiğini gösterir yazı),
 • Çalışma izni başvurusunda bulunan doktorun dilekçesi,
 • Doktor ve kuruluş arasında imzalanan hizmet sözleşmesi (sözleşme eki ile birlikte mesai saatleri ve ücretlerin belirtildiği sözleşme)
 • Yabancının diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı gibidir mührü ile birlikte),
 • Pasaport aslı ve fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Oturma izni kartının fotokopisi,
 • Yabancının ikametgahı

  Yabancı doktor Türkiye’den mezun değil ise aşağıda yer alan belgelerin de olması zorunludur;

 • İlgili merci tarafından diploma ve uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge,
 • Geldikleri ülkenin sağlık bakanlığı veya büyük elçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösterir belge,
 • Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan aylık ücret miktarının da belirtildiği belirli süreli iş sözleşmesi,
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge(1 yıl içinde de ibraz edilebilir)

Ön izin belgesi en geç 1 hafta süre ile hastaneye gönderilir ama bu süre değişebilir.

Transfer işlemlerinde sadece eski çalışma izni kartının fotokopisi yeterlidir.

Sağlıkta yabancı personelin çalıştırılması Sağlık Bakanlığı’nın yetkisinde olmasına ve yukarıda belirtilen yönetmeliğin çıkartılmasına karşın çalışma izni Çalışma Bakanlığı tarafından verilmektedir. Fakat, kanuna göre ise sadece Türkiye’deki eğitime denk tıp eğitimi alan ve bunu Sağlık Bakanlığı’nca onaylatan doktorlar çalışma izni alabilirler. Bu doğrultuda çalışma izni öncesinde çalışmak isteyen yabancı doktor ve hemşirelere Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin almaları şartı getirilmiştir. Ön izin belgesi, bu sağlık personelinin yeterliliğini gösteren ve Sağlık Bakanlığı’nın olumlu görüşü niteliğinde bir belgedir. Türkiye’de çalışacak yabancı sağlık personelinin bazı şartları taşıması gerekir.

Yönetmeliğe göre şu şartlan taşıyan yabancı sağlık personeline çalışma izni verilebilir:

 • Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve bakanlıkça tescillerinin yapılmış olması,
 • Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunması,
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Port folyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olması,
 • İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olması,
 • Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmış olması

Yabancı doktor istihdamına izin veren kanun değişikliği doktorlarla birlikte sadece hemşireleri kapsamaktadır. Ebelik, diş doktorluğu ve eczacılık mesleklerinde yabancı personel yasağı devam etmektedir. Doktorlar dışında önemli sayıda çalışma izni alan yardımcı sağlık çalışanları hemşire ve ebelerdir. Ebelik yabancılara yasak meslekler arasında olsa da bu kişiler genellikle ebe yardımcıları yada ebelik görevini yapan hemşirelerdir.

YABANCI UYRUKLU HEKİMLERİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE İZLENEN SÜREÇ HAKKINDA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN BİLGİ NOTU

1) Yabancı uyruklu hekimler Türkiye’de yalnızca özel hastaneler ve tıp merkezlerinde çalışabilmektedir.

2) Türkiye’de meslek icrası için:

 • Yabancı ülkedeki bir tıp fakültesinden mezun olanların öncelikle diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge alması gerekmektedir. Hekimlik diplomasının denkliğine ilişkin belge için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, uzmanlık belgelerinin denkliği için ise Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekir.
 • Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede Türkçe bildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir. Dil belgesi Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) alınabilmektedir. Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan belge istenmemektedir.
 • Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge alması gerekmektedir. Bu belge, başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden ve ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan istenmemektedir.

3) Yukarıda belirtilen belgeleri/şartları sağlamış olanlar çalışmak için bir özel hastane veya tıp merkezine başvuru yapmalıdır. Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı hekim arasında hekime ödenecek aylık brüt ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi düzenlenmelidir.

4) Yabancı hekimin çalışma başvurusu hekimi istihdam edecek özel sağlık kuruluşu tarafından, dilekçe ekinde hizmet sözleşmesi ve yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte özel sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne yapılır. Belgelerde eksiklik ve uygunsuzluk bulunmaması durumunda hekimin diploma ve/veya uzmanlık belgesinin bir örneği müdürlük tarafından Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil, Denklik İşlemleri Daire Başkalığına tescil ve denklik işlemlerinin sorgulanması için gönderilir. Tescil, Denklik İşlemleri Daire Başkalığından gelen cevap üzerine ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müdürlük onayı alınır ve yabancı hekimin özel sağlık kuruluşunda çalışabileceğine dair belge (ön izin belgesi) düzenlenir.

5) Valilik tarafından düzenlenen ön izin belgesi ile birlikte çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek çalışma izni belgesi ile de ikamet izni almak üzere Emniyet Makamlarına başvurulur.

6) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izin yazısı ve Emniyet makamlarınca verilen ikamet izninin tasdikli birer örnekleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığına gönderilir. Yabancı sağlık meslek mensubunun bilgileri Bakanlık bilgi sistemi ile Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) kaydedilir. SKYS kaydı yapılan Yabancı sağlık meslek mensubunun Personel çalışma belgesi ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Yabancı hekim personel çalışma belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren ilgili özel sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayabilir.

Sağlık turizmi konusunda da körfez ülkeleriyle iş birliğine gidebileceklerini dile getiren Gümüş, “Yeni yaptığımız şehir hastanelerinin bir kısmı uluslararası hasta hizmetleri için ayrılmıştır. Burada yabancı dil bilen hemşirelerimiz, hekimlerimiz görev alacaklardır. Körfez ülkelerinden gelebilecek hekimler ve hemşireler buralarda çalışabileceklerdir.” diye konuştu.

Yabancı doktorların çalışma izni için gerekli evraklar

 •  Yabancı doktorun İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge. Bu belge;

Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır. Bu süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir.

Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.

 • Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge;

Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden,

Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan,
istenmez.

 • Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı’ndan:

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türkiye’de geçici koruma altına alınanlara hizmet vermek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezleri ile Sağlık Bakanlığınca koordine edilen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülen göçmen sağlığı merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensupları mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan muaf tutulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/2/2012 28212
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/7/2013 28709
2- 16/6/2016 29744

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Kaynak:

https://www.saglik.gov.tr/l

https://www.calismaizni.gov.tr/

6735 Sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu

About the Author: Av. Batın Yılmaz

Av. Batın Yılmaz
Av. Batın Yılmaz; Yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış İstanbul barosuna kayıtlı hukukçudur. Daha hızlı iletişim için bilgi@atakurumsal.com adresinden ulaşabilirsiniz

133 Comments

 1. Avatar
  Fatima 9 Ocak 2024 at 20:39 - Reply

  Merhaba. Ben Türkiye’de mavi kartlı (türk soylu olup, tc numarası olup, türk vatandaşı olmayan) 5. Sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Devlet hastanesinde sözleşmeli olarak çalışabildiğimi biliyorum. Ama memur olarak çalışabiliyor muyum? Ve maaşım Türk hekimlerinden ne kadar düşük olacak? Mavi kartlı doktorların ataması, maaşı, çalışma şartları hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 9 Ocak 2024 at 20:43 - Reply

   Merhaba, mavi kartlı yabancı Türk vatandaşları devlet memuru olamazlar.

  • Avatar
   Ahmet 12 Şubat 2024 at 02:51 - Reply

   Merhaba ben de türk soylu yabancıyım diş hekimliği okuyorum uzmanlık sürecinde yabancı kontenjandından mı girmem gerekiyo yoksa türk kontenjanından mi girmem gerekiyo acaba bilgin var mıdır ve uzmanlık sürecinde maaş alabiliyor muyuz

 2. Avatar
  Ayo 10 Eylül 2023 at 20:57 - Reply

  Merhaba türkiyeden mezun yabancı fizyoterapist türkiyede nasıl çalışır ve maaşı ne kadar olur?

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 28 Eylül 2023 at 15:21 - Reply

   Merhaba, yabancıların Türkiye’de çalışmaları için uzmanlık alanında iş bulmaları gerekmektedir, fizyoterapistler uzman statüsünde olduğu için azgari ücretin 4 katı maaş belirlenmiştir.

 3. Avatar
  Savaş 2 Eylül 2023 at 19:09 - Reply

  Merhabalar evleneceğim insan amerikalı tamamen Türkiye’ye yerleşip doktorluk yapmak istiyor çalılabilir mi evlilik ciddi

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 28 Eylül 2023 at 15:13 - Reply

   Merhaba, doktorluk yabancılara yasak meslekler arasında olmadığı için iş bulabilmesi durumunda rahatlıkla çalışma izni alabilir.

 4. Avatar
  ismail 7 Ağustos 2023 at 13:19 - Reply

  Türkiye’de mezun olan yabancı uyruklu bir diş hekimi olarak Türkiye’de çalışabilmem için Türk soylu kimliğim olması gerek bu kimlik dünya ticaret merkezinde bulunan Göç idaresi tarafından verilen ikamet izni mi (Mavi ikamet kart)?

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 17 Ağustos 2023 at 23:29 - Reply

   Merhaba, hayır gerçekten Türk soylu olmanızı ispat etmeniz gerekmektedir.

 5. Avatar
  ibo 27 Temmuz 2023 at 14:50 - Reply

  Ben geleneksel bir Kore tıbbı doktoruyum(韓醫師, Doctor, Korean Medicine Doctor, Doctor of Korean Medicine). Kore’deki Doğu tıbbı fakültesi 6 yıllık bir kurstur. Türkiye’de özel bir hastanede çalışabilir miyim?

  • ece
   ece 27 Temmuz 2023 at 16:31 - Reply

   Merhaba, Türkiye dünyanın en iyi ilk 5 sağlık turizmi ülkelerindendir. Yabancı doktorlar Türkiye’de rahatlıkla iş bulabilirler.

 6. Avatar
  Nadir 6 Temmuz 2023 at 15:49 - Reply

  Merhaba yabancı hekim Türkiye’de devlet hastanelerinde çalışabilir mi? Evet ise hangi yolu izlenmesi lazım?

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 17 Ağustos 2023 at 22:53 - Reply

   Merhaba, hayır çalışamaz.

 7. Avatar
  ibo 22 Haziran 2023 at 16:02 - Reply

  Ben geleneksel bir Kore tıbbı doktoruyum. Kore’de Kore Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 3 yıl Türkiye’de yaşadım. Türkçe C1’dir. Mesleğim için Türkiye’de Çalışma İzni alabilir miyim?

  • Ata Kurumsal
   Ata Kurumsal 14 Ağustos 2023 at 17:11 - Reply

   Merhaba, evet iş bulmanız durumunda çalışma izni alabilirsiniz.

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.