Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen yönetmeliğe göre Türkiye’de yabancı uyruklu kişiler bir şirkette çalışma veya kendi işini kurma özgürlüğüne sahiptir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni almaları gerekir. Buna ek olarak yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen iş yerlerinin de yasal izin almaları şarttır.,

Yabancı uyruklu Personel çalıştırmak

Yabancı uyruklu eleman çalıştırmak isteyen iş yerlerinin dikkat etmesi gereken önemli durumlara bakalım:

 1. Yabancı Personele Karşılık 5 Türk Personel Çalıştırmalısınız

Eğer şirketinizde yabancı bir personel çalıştırmak istiyorsanız şirkette en az 5 Türk personel çalıştırmak durumundasınız. Diğer bir ifadeyle şirketinizde 3 yabancı çalıştırmak istiyorsanız şirkette en az 15 Türk çalışan olmalıdır. Buna karşın ileri teknoloji alanında yabancı personelin yapacağı işi yapabilecek donanım ve tecrübeye sahip bir Türk çalışan yoksa bu kural geçerli değildir.

2.Ortaklıkta Sermaye Payı En Az %20 Olmalı

Şirketinize yabancı bir ortak alıp birlikte çalışmak istiyorsanız yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 olması zorunludur.

3.Şirketin Belli Bir Düzeyin Üstünde Olması Gerekir

Yabancı personel çalıştırmak isteyen bir şirketin ödenmiş sermayesi en az 100.00 TL tutarında olmalı. Alternatif olarak yıllık brüt satışının 800.000 TL olması ya da son 1 yıl içinde ihracatının en az 250.000 ABD doları olması gerekir.

4.Maaşlarda Alt Limit Var

Yabancı personele ödenecek maaşa dair belli alt limitler vardır.

Örneğin; pilotlara asgari ücretin en az 6.5 katı, öğretmenlere asgari ücretin en az 3 katı,  ev hizmetlerinde çalışacak kişilere en az asgari ücret ödemeniz gerekiyor.

5.Evraklarınızı Eksiksiz Teslim Etmelisiniz

Bünyesinde yabancı uyruklu eleman çalıştırmak isteyen iş yerleri, aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmalıdır.

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi
 • Son yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği
 • Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış ”Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış ruhsatnamesi ya da bağlı bulunduğu belediyeden alınmış “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” örneği
 • Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili resmi makamlardan alınmış faaliyet durumlarını gösterir evrak
 • Belgeli turizm kuruluşları için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin noter tasdikli örneği
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini belirten evrak
 •  Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek şirketler için,  aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispat etmek için ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

Çalışma İzni Almasına Gerek Olmayan Yabancılar

Çalışma İzni Almasına Gerek Olmayan Yabancılar

Şirketinizde ya da kuruluşunuzda çalıştıracağınız bazı yabancıların çalışma izni almalarına gerek yoktur. Aşağıdaki belirtilen yabancılar, çalışma izni olmadan da iş yerinizde çalışabilirler. Bu durumda yapmanız gereken herhangi bir resmi işlem bulunmaz.

 • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,
 • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmeler gereğince veya konsorsiyumlar tarafından yürütülecek ulusal, uluslararası projelerde veya uluslararası kuruluşlarda çalışacak yabancılar,
 • Türkiye Futbol Federasyonu ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler,
 • Daimi ikametgahı yurt dışında olan; bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen yabancılar,
 • Türkiye’de fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri yerlerde en fazla 6 ay görevli olduğunu kanıtlayabilecek yabancılar Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışabilirler.
 • Karşılıklılık esasına göre, öğrenci değişim programları çerçevesinde staj süreleri ile sınırlı kalmak kaydıyla özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacak yabancı öğrenciler.

Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?

About the Author: Av. Batın Yılmaz

Av. Batın Yılmaz
Av. Batın Yılmaz; Yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış İstanbul barosuna kayıtlı hukukçudur. Daha hızlı iletişim için bilgi@atakurumsal.com adresinden ulaşabilirsiniz

Leave A Comment

Kurumsal danışmanınız olalım

Bizi aramak için  444 7 284

Şirketimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.